Kontraindikationer diklofenak

Innan man tar diklofenak bör man beakta vissa saker och dessa är kopplade till diklofenaks funktion, samt till de listade biverkningarna.

Undvika diklofenak

Det finns särskilda fall när man ska undvika att ta diklofenak:

 • Om man är allergisk (överkänslig) mot diklofenak eller något av de andra ämnena i läkemedlet
 • Om man tidigare har fått allergiska reaktioner som t.ex. astma, snuva eller hudutslag vid använding av smärtstillande läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra eller andra NSAID-läkemedel mot smärta eller inflammation
 • Vid svår leversjukdom
 • Vid ökad blödningsbenägenhet
 • Vid porfyri
 • Om man har eller har haft återkommande magsår eller tolvfingertarmsår, eller om man fått det i samband med tidigare behandling av diklofenak eller liknande medel
 • Vid svår hjärtsvikt
 • Vid svår njursjukdom
 • Under graviditetens sista 3 månader
 • Om man har vattkoppor

Försiktighet med diklofenak     

Diklofenak ska användas i så låg dos som möjligt och under kortast möjliga behandlingstid för att minska risken för biverkningar. Högre doser innebär risker, och kombinationen av flera NSAID-preparat vid samma dostillfälle undvikes.

På grund av de biverkningar som diklofenak kan ge upphov till är det viktigt att läkaren känner till om patienten har eller har haft någon av nedanstående besvär. Detta för att kunna vara särskilt observant på hur läkemedlet påverkar patienten och vid behov byta preparat.

 • magsår eller tolvfingertarmsår
 • inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit, Crohns sjukdom)
 • leversjukdom
 • hjärt- eller njursjukdom
 • inflammation i näshålornas slemhinnor, astma, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), kronisk infektion i luftvägarna eller allergiska reaktioner som nässelutslag eller angioödem
 • SLE (bindvävssjukdom)
 • blodsjukdomar och sjukdomar med ökad blödningstendens
 • högt blodtryck

Diklofenak kan ge en liten ökad risk för stroke eller hjärtinfarkt, och sannolikheten är större vid högre doser och längre behandlingstider. Därför bör man vara försiktig om man har hjärtproblem, har haft stroke eller har ökad risk för dessa tillstånd (till exempel högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde eller rökning).

Diklofenak liksom andra NSAID-preparat kan i sällsynta fall ge magsår. Patienter som får besvär från mag-tarmkanalen, i synnerhet äldre patienter, ska kontakta läkare vid symtom från buken.

Diklofenak liksom andra NSAID-preparat kan dölja tecken eller symtom på infektion.

Att ta diklofenak kan medföra svårigheter att bli gravid. Påverkan upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.

Intag av andra läkemedel

Diklofenak kan påverka eller påverkas av läkemedel som har följande verksamma ämnen:

 • medel mot blodpropp (t ex warfarin, tiklopidin, acetylsalicylsyra, heparin)
 • läkemedel för behandling av diabetes, med undantag för insulin
 • litium eller selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) (används vid vissa typer av depression)
 • digoxin (används vid hjärtbesvär)
 • takrolimus (används vid transplantationer och eksem)
 • ciklosporin (används vid transplantationer, vid svårpsoriasis och reumatism)
 • vissa läkemedel mot högt blodtryck (s k betareceptorblockerande medel, angiotensin II-antagonister och ACE-hämmare)
 • diuretika (vätskedrivande medel som också används mot högt blodtryck)
 • kinolonantibiotika (används vid urinvägsinfektion)
 • kortikosteroider (används för att behandla inflammatoriska sjukdomar)
 • kolestipol eller kolestyramin (används vid höga blodfetter)
 • rifampicin (antibiotika vid tuberkulos)
 • karbamazepin (används vid epilepsi)
 • Johannesört, fenytoin (används vid epilepsi)
 • metotrexat (används vid psoriasis, reumatism och vissa former av cancer)

Graviditet och amning

Diklofenak ska undvikas av kvinnor som försöker bli gravida eller är gravida. Att behandlas under någon del av graviditeten sker endbart efter läkares ordination.

Diklofenak passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.

 Se här för listade biverkningar diklofenak.

⇒ Mer utförlig information om diklofenaks biverkningar.