Listade biverkningar diklofenak

Nedan finns listade biverkningar för diklofenak.

⇒ Läs här för mer utförlig information om diklofenaks biverkningar.

Biverkningar delas in efter hur ofta biverkningarna har rapporterats:

  • Mycket vanlig: inträffar hos fler än 1 av 10 patienter
  • Vanlig: inträffar hos fler än 1 av 100 till 1 av 10 patienter
  • Mindre vanlig: inträffar hos fler än 1 av 1 000 till 1 av 100 patienter
  • Sällsynt: inträffar hos fler än 1 av 10 000 till 1 av 1 000 patienter
  • Mycket sällsynt: inträffar hos färre än 1 av 10 000 patienter
  • Okänd frekvens: (kan inte beräknas från tillgänglig data. )

Allvarliga men sällsynta biverkningar för diklofenak

Patienten ska genast uppsöka läkare om:

  • man får svullnad av bl. a. ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller nässelutslag som uppträder tillsammans med andningssvårigheter (angioödem).
  • man får hudutslag eller skador på slemhinnorna.
  • man får besvär från mag-tarmkanalen, i synnerhet äldre patienter, då detta kan vara tecken på magsår.
  • man får en infektion med feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd, eller feber med lokala infektionssymptom som t.ex. ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, då detta kan var tecken på att de vita blodkropparna påverkats och immunförsvaret försämrats.

Vanliga biverkningar för diklofenak

Magsmärta, illamående, kräkningar, diarré, matsmältningsrubbningar, minskad aptit, ökad gasbildning, huvudvärk, yrsel, svindel, hudutslag, förhöjda levervärden.

Mindre vanliga biverkningar för diklofenak

Kramp i luftrören, leverfunktionsstörningar (leverinflammation, gulsot).

Sällsynta biverkningar för diklofenak

Trötthet, svullnad i kroppen på grund av vätskeansamling, överkänslighetsreaktioner (nässelutslag, allergisk chockreaktion med blodtrycksfall), magsår, magblödning (blodblandad kräkning, blod i avföringen, blodiga diarréer), tarmbesvär (t.ex. förstoppning, inflammation i tarmen), försämring av Crohns sjukdom och ulcerös kolit, inflammation i tungan, munnen eller matstrupen, inflammation i bukspottkörteln, impotens (samband osäkert), astma (inklusive andnöd).

Mycket sällsynta biverkningar för diklofenak

Påverkan på synen (dimsyn, dubbelseende) och hörseln (nedsatt hörsel, öronsusningar), insomningssvårigheter, mardrömmar, irritabilitet, ängslan, depression, minnesstörningar, förvirring, störd verklighetsuppfattning, myrkrypningar, darrningar, kramper, känselbortfall, smakförändringar, påverkan på hjärta och kärl (t ex bröstsmärta, hjärtklappning, högt blodtryck, hjärtsvikt, hjärtinfarkt, kärlinflammation), blodbildspåverkan (minskat antal blodplättar som kan ge små blödningar i hud och slemhinnor, minskat antal vita blodkroppar som kan försämra immunförsvaret (agranulocytos), sönderfall avröda blodkroppar, blodbrist), eksem, klåda, hudrodnad, allvarliga hudbiverkningar såsom Steven Johnsons syndrom (slemhinne- och hudinflammation med blåsor och hög feber) och Lyells syndrom (som Steven-Johnsons syndrom men även med plötslig hudavlossning), håravfall, ljusöverkänslighetsreaktioner, påverkan på njurarna (t ex minskad eller upphörd urinproduktion och blod i urinen), leversvikt, hjärnhinneinflammation eller lunginflammationutan bakteriell orsak, stroke, angioödem (t.ex. svullnad av ansikte, utslag, andningssvårigheter).

För NSAID-preparat som diklofenak förekommer i sällsynta fall allvarliga hud- och mjukdelsinfektioner i samband med vattkoppor.

Läkemedel som diklofenak kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

 Se här för kontraindikationer diklofenak.

⇒ Läs här för mer utförlig information om diklofenaks biverkningar.