Forskning

När du har läst här så har du fått en fördjupad förståelse för vad forskning säger om biverkningar av diklofenak. Du får också inblick i hur diklofenak kan påverka din miljö på ett negativs sätt.

Forskning på NSAID-preparat, icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel, såsom t.ex. diklofenak visar på hur stor risk det är för patienter att drabbas av olika biverkningar av diklofenak. Diklofenak påverkar även vår natur när det hamnar i vårt sötvatten, se nedan.

1 av 10 kan drabbas av mag och tarmbesvär visar forskning

En genomgång visar att 10-20 % av patienter som tar NSAID-preparat, upplever sura uppstötningar. Biverkningar i den övre delen av mag-tarmkanalen uppskattas resultera i 103.000 sjukhusinläggningar och 16.500 dödsfall per år i USA, och representerar 43% av läkemedelsrelaterade akutbesök. Många av dessa händelser är möjliga att undvika, då preparaten skrivs ut i onödan i många fall (42%).

En japansk studie visar att över 50% av patienter som tar NSAID-läkemedel har fått skador på tunntarmen.

Din risk för hjärt- och kärlbesvär kan dubbleras

En studie visar att NSAID associeras med en dubblerad risk för hjärtsvikt hos patienter utan tidigare hjärt-kärlsjukdomshistoria, och för patienter med en sådan sjukdomshistoria gav användandet en mer än tiofaldig ökning av hjärtsvikt. En annan studie visar att för personer med hjärtsvikt, ökar diklofenak dödlighetsrisken med 2,1.

Hur diklofenak ger ekologiska effekter

Diklofenak har visat sig skada olika arter av sötvattensfisk, som t.ex. regnbågsöring (också känd som regnbågslax eller regnbågsforell). Läs mer om det i Analytical and Bioanalytical Chemistry (2007), eller i Aquatic Toxicology (2004), 68(2),  s.141-150 (Schwaiger et al. ), samt s.151-166 (Triebskorn et al.).

Du kan läsa mer om vilka specifika typer av biverkningar diklofenak kan ge dig.