Listade biverkningar diklofenak med misoprostol

Nedan finns listade biverkningar för diklofenak med misoprostol.

 Läs här för mer utförlig information om diklofenaks biverkningar.

Biverkningar delas in efter hur ofta biverkningarna har rapporterats:

  • Mycket vanlig: inträffar hos fler än 1 av 10 patienter
  • Vanlig: inträffar hos fler än 1 av 100 till 1 av 10 patienter
  • Mindre vanlig: inträffar hos fler än 1 av 1 000 till 1 av 100 patienter
  • Sällsynt: inträffar hos fler än 1 av 10 000 till 1 av 1 000 patienter
  • Mycket sällsynt: inträffar hos färre än 1 av 10 000 patienter
  • Okänd frekvens: (kan inte beräknas från tillgänglig data. )

Allvarliga men sällsynta biverkningar för diklofenak

Patienten ska genast uppsöka läkare om:

  • Man får svåra magsmärtor eller ser några tecken på blödning eller sårbildning i mage eller tarmar, såsom svart eller blodig avföring, eller blodiga kräkningar – detta inträffar mycket sällan
  • Man får en allvarlig hudreaktion såsom utslag, blåsbildning eller fjällning av huden (Stevens-Johnsons syndrom, exfoliativdermatit och toxisk epidermal nekrolys) – detta inträffar mycket sällan
  • Man får en allvarlig allergisk reaktion såsom hudutslag, svullnad i ansikte, väsande andning eller andningssvårigheter (anafylaktisk chock) – detta inträffar sällan
  • Man får gulsot (hud eller ögonvitor ser gulaktiga ut) – detta inträffar sällan

 Mycket vanliga biverkningar för diklofenak

Magsmärta, diarré, illamående, matsmältningsbesvär (Diarré är vanligast förekommande och är i undantagsfall av allvarlig karaktär. Tar man läkemedlet tillsammans med mat minskar risken för diarré.).

Vanliga biverkningar för diklofenak

Hudutslag, klåda, kräkningar, väderspänning, förstoppning, rapningar, magkatarr (matsmältningsbesvär, magsmärta, kräkningar), mag- eller tarmsår, huvudvärk, yrsel, sömnsvårigheter, förändrade blodprovsresultat som har samband med leverfunktionen.

Mindre vanliga biverkningar för diklofenak

Svullnad i munnen, onormal eller oväntad underlivsblödning, menstruationsrubbningar, minskat antal blodplättar (kan leda till ökad risk för blödningar eller blåmärken), purpura (lilafärgade hudfläckar), nässelutslag (upphöjda, kliande utslag).

Sällsynta biverkningar för diklofenak

Leverinflammation (kan leda till gulfärgning av huden, huvudvärk, feber, frossa, allmän svaghetskänsla).

Okänd frekvens biverkningar för diklofenak

Hjärtsvikt, bröstsmärta, hjärtklappning, skador på matstrupen, försämring av ulcerös kolit eller Chrons sjukdom (tarminflammation), njur- eller leverproblem, andfåddhet, krampanfall, allergisk reaktion (inkluderande astma, andningssvårigheter, klåda, håravfall, inflammerade blodkärl (kan orsaka feber, värk, lila utslag)), symtom på hjärnhinneinflammation (stel nacke, huvudvärk, illamående, kräkningar, feber eller nedsatt medvetandegrad), vätskeansamling i kroppen som kan orsaka svullna vrister och ben, kräkningar innehållande blod, psykotiska reaktioner (psykisk sjukdom som kännetecknas av bristande verklighetsuppfattning), svullnad av tungan, munsår, muntorrhet, depression, oro, humörförändringar, irritation, minnesstörningar, förvirring, darrningar, mardrömmar, dåsighet, trötthet, synstörningar, försämrad syn eller dimsyn, öronsusning, smakförändringar, frossa, feber, ökad ljuskänslighet, inflammation, nedsatt aptit, onormala sammandragningar av livmodern, bristning i livmoderväggen, kvarhållen moderkaka efter förlossning, fostervattenembolism (innebär att fostervatten pressas in i moderns blodkärl och orsakar en blodpropp), livmoderblödning, missfall, fosterdöd, missbildningar, för tidig födsel, lågt blodtryck, högt blodtryck, minskat antal vita blodkroppar (vilka hjälper till att skydda kroppen från infektioner och sjukdomar), blodbrist (minskat antal röda blodkroppar) som kan leda till blek hud, svaghetskänsla och andfåddhet.

Läkemedel som diklofenak kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

 Se här för kontraindikationer diklofenak med misoprostol.

 Läs här för mer utförlig information om diklofenaks biverkningar.